அனைத்து விதமான புதிய கருவிகள் மற்றும் புதிய தொழில்நுட்பம் ( Technology ) சந்தந்தமான செய்திகள் மற்றும் விபரங்கள் சிறந்த, இலகுவான முறையில் அறிந்துகொள்ள….

Apple, Samsung, Sony, LG, Nokia, Dell, Toshiba, HP, Microsoft, Adobe, Acer, Facebook, Google, Yahoo, Technology,

Apple Inc, Samsung Electronics, Amazon.com, Foxconn, Alphabet Inc, Hitachi, IBM, Huawei, Panasonic, Dell Technologies, Intel,

Hewlett Packard Enterprise, Cisco System, Oracle, tsmc, qualcomm, Alibaba, Ali Express, Betternet, sap, EMC2, Office, Word, Excel,

Power point, Access, Photoshop, Windows, iOS, Android, Mac os, Remix OS, Linux,

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10S,

Iphone 5, Iphone 5s, Iphone 6, Iphone 6S, iphone 7, Iphone 8,

Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S8

Note, Note 2, Note 3, Note 4, Note 5, Note 6, Note 7, Note 8,

Open office, Google Chrome, Mozilla Fire fox, Internet Explorer, Itunes, Hangouts, Whatsapp, Messenger, Facetime. touch id, Face id, beats audio, Mp3, Mp4, Google map, Yahoo messenger,

2017 All rights reserved. Design by mmmfarhan & Team