இலங்கையின் தலை சிறந்த கணித மேதை நிஸ்பஹான் வெலிகம அறபா பாடசாலையில்

இலங்கையின் தலை சிறந்த கணித மேதை (ITN youth with talent)Nisfahan இன் நிகழ்ச்சி இன்று வெலிகம அறபா தேசிய பாடசாலையில் இடம்பெற்று வருகின்றது.இந்த நிகழ்ச்சியானது பாடசாலை மாணவர்களுக்காக மாத்திரம் ஏற்பாடு செய்யபட்டிருந்தது பாடசாலை மாணவர்கள் கணித அறிவை கற்க ஆர்வம் ஊட்டும் வகையிலேயே இன் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யபட்டிருந்தது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது