இன்று வெலிகம பிரதேச முஸ்லீம்களால் ஏற்பாடு செய்யட்ட ஜன்சல் விருந்து உபசாரம்

இன்று வெலிகம பிரதேச  முஸ்லீம்களால் ஏற்பாடு செய்யட்ட ஜன்சல் விருந்து உபசாரம்.


இன்று வெலிகம பிரதேசத்தில் புதியதெரு பள்ளிவாசலுக்கு முன்னாள் ஜன்சல் விருந்து உபசாரம் முஸ்லீம்கலால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது
இனங்களுக்கு இடையில் நல்லுறவை ஏற்படுத்ததும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்லமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.