பாம் ஒயிலுக்கான இறக்குமதி வரி 20 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டது..


பாம் ஒயிலுக்கான இறக்குமதி வரி 20 ரூபாவால்அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இலங்கைக்கு இறக்குமதியாகும் பாம் ஒயில் ஒரு கிலோவிற்கான இறக்குமதி வரியை 20 ரூபாவினால் அதிகரிக்க நிதி அமைச்சு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.