இலங்கை கிரிக்கட் தெரிவுக் குழு கலைக்கபபட்டது.


இலங்கை கிரிக்கட் தெரிவு கமிட்டி கலைக்கபபட்டது.


விளையாட்டு அமைச்சால், இலங்கை கிரிக்கட் கமிட்டி கலைக்கபபட்டது.


அதே வேளை அசந்த டி மெல், பிராண்டன் குருப்பு, ஹேமந்த் விக்ரமரட்ன மற்றும் சாமந்தி மெண்டிஸ் தலைமையில் ஒரு புதிய குழு நியமனம் செய்யப்பட்டது.