மாத்தறை மாவட்டம் - வெலிகம தொகுதி வாக்களிப்பு முடிவுகள்

மாத்தறை மாவட்டம் - வெலிகம தொகுதி வாக்களிப்பு இறுதி முடிவு தொகுதி முடிவு தற்போது வெளியாகியுள்ளன.
POLLING   DIVISION  -  WELIGAMA

capitalnewscapitalnews.lkGotabaya Rajapaksa
52,43965.93 %
SLPP
capitalnewscapitalnews.lkSajith Premadasa
23,06529.00 %
NDF
capitalnewscapitalnews.lkAnura Kumara Dissanayaka
2,6923.38 %

0 Comments:

Post a Comment